Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Vízügyi engedélyezés

Vízügyi engedélyek típusai:

Vonatkozó jogszabályok

 


Elvi vízjogi létesítési engedély

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető, amely az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Az elvi vízjogi engedély, jogerőre emelkedésétől számított 1 évig hatályos és egyszer, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

 


Vízjogi létesítési engedély

A létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett az engedély érvényességi ideje alatt feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató vízilétesítmény megépítésére; átalakítására; megszüntetésére illetve vízimunka elvégzésére jogosít
Tipikus engedélyköteles tevékenységek:
- vízelvezetés, csatornázás, csapadékvíz elvezetés (a vezeték kiváltása is)
- kútfúrás (kutatófúrás létesítése)
- öntözés
- tavak kialakítása

Az vízjogi létesítési engedély, jogerőre emelkedésétől számított 2 évig hatályos és egyszer, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.


Vízjogi üzemeltetési engedély

 Az üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeletetésére.

 


Vízjogi fennmaradási engedély

 A fennmaradási engedély csak az engedély nélkül vagy attól eltérően létesített vízilétesítmény legalizálását szolgálja, a ténylegesen megvalósult létesítmény, állapot jogszabályi megfelelőssége kérdésében tartalmaz hatósági döntést, a vízilétesítmény üzemeltetésére azonban nem jogosít, arra vonatkozóan üzemeltetési engedélyt kell kérni. A jogszabály azonban lehetővé teszi a fennmaradási és üzemeltetési engedély iránti kérelem egy eljárásban történő elbírálását.


Vonatkozó jogszabályok és szabványok:

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
123/1997. (VII.18.) Korm. Rend. vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről (Meghatározza a védőidomok, védőterületek és védősávok fogalmát valamint kijelölésének módját)
43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

MSZ 22116:2002 Fúrt kutakra vonatkozó szabvány
MSZ 15298:2002 Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei